Obchodní a dodací podmínky

...

společnosti VANTO NATURAL STONES, s.r.o. pro dodávky přírodních kamenů


1. PREAMBULE

1.1. Tyto Obchodní a dodací podmínky pro dodávky přírodních kamenů (dále jen „ODPPK“) spolčenosti VANTO NATURAL STONES, s.r.o., IC: 034 98 182, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85174, se sídlem Obchodní 1676, 686 04 Kunovice (dále také jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1751 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“).

1.2. Tyto ODPPK platí pro všechna plnění vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a týkající se sortimentu uvedeného v Katalogu přírodních kamenu a na www.natural-stones.cz.

1.3. Tyto ODPPK jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.4. Tyto ODPPK jsou zveřejněny na www.natural-stones.cz, v Katalogu přírodních kamenu a jsou volně přístupné.


2. CENA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují. Změny se netýkají objednávek, které byly Prodávajícím potvrzeny před uskutečněním těchto změn.

2.2. Ceny uvedené v nabídkách se rozumí EXW (ex--works) s naložením na dopravní prostředek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3. Cenové nabídky předložené Prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující Prodávajícího k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách.

2.4. Objednávky musí být vždy učiněny v písemné formě a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou zodpovědnost.

2.5. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto ODPPK.

2.6. Objednávky předložené Prodávajícímu v souvislosti s cenovou nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jím nebudou písemné potvrzeny.

2.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem písemného potvrzení objednávky Prodávajícím.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího, a to vždy před dodáním zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob úhrady kupní ceny, má Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, to se netýká Kupujícího v postavení spotřebitele.

3.2. Kupující je povinen po potvrzení objednávky Prodávajícím uhradit předem zálohu ve výši 100 % hodnoty objednaného zboží.

3.3. Při neuhrazení celé zakázky není možné odebrání části dodávky zboží.

3.4. Prodávající vystaví Kupujícímu příslušné doklady  ke zboží, které musí splňovat požadavky dle platných předpisu.

3.5. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě 14 dnu ode dne doručení písemné výzvy k převzetí objednaného zboží, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 100 Kč za 1 paletu neodebraného zboží za 1 kalendářní den.


4. BALENÍ

4.1. Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v PE pytlích, dřevěných bednách, drátěných koších nebo ve velkoobjemových vacích „BigBag“  (velkoobjemový polypropylenový vak o hmotnosti 1000-1500 kg nebo „BigBag malý o hmotnosti 500 kg). Pro smluvní odběratele dodáváme pytlované zboží na ucelených paletách, rozbalení ucelené palety bude účtováno 200 Kč bez DPH. Rozhodující údaje o množství jsou uvedeny na dodacích listech.

4.2. Vratné jsou pouze palety EUR, které jsou účtovány na daňovém dokladu. Kupující je oprávněn vrátit nepoškozené palety EUR do 180 dnu v místě skladu Prodávajícího, s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), kterým mu byly účtovány (fakturovány). Prodávající převezme od Kupujícího pouze takové množství nepoškozených vratných palet, které mu prodal, na ne vystaví rádný doklad o převzetí a současné vystaví kupujícímu daňový doklad (dobropis) v cenách palet dle aktuálně platného ceníku Prodávajícího.

4.3. Váhová tolerance dodávaných výrobku je +/- 5 % hmotnosti.


5. DOPRAVA

5.1. Místem plnění je sklad Prodávajícího.

5.2. Prodávající zajištuje na žádost a náklady Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objednává dopravu u přepravců a neručí za termín dodání zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínu ze strany přepravce.

5.3. Zboží je možné na základe dohody zaslat na dobírku přepravní službou.

5.4. Částečné dodávky jsou, na základe dohody, přípustné.

5.5. Kupující je povinen zajistit přístup na stavbu pro vozidla o nosnosti 24 t, šířce 2,5 m a celkové délce 15 m. Povrch musí být zpevněný. Jakékoliv škody či dodatečné náklady spojené s nedodržením dostupnosti stavby jdou k tíži Kupujícího.

5.6. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit, nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí Kupujícího.

5.7. Skládání zboží z vozidel přepravců zajištuje vždy Kupující na svůj náklad mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena.


6. STORNO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží Prodávajícího je Kupujícímu dodáváno na zakázku.

6.2. Jestliže Kupující stornuje písemné potvrzenou objednávku před dodáním zboží, byť i částečné, má Prodávající právo účtovat poplatek ve výši 100 % hodnoty stornovaného zboží.

6.3. Prodávající a Kupující se můžou dohodnout na vrácení dodaného zboží, v takovém případě vystaví Prodávající Kupujícímu na vrácené zboží dobropis. Prodávající je oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 40 % z hodnoty vráceného zboží (to neplatí v případě uznané reklamace).

6.4. V případě, že je zboží vráceno na základe dohody, lze jej takto vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho převzetí a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možné dále nabídnout k prodeji.

6.5. Dopravu zboží, vráceného na základe dohody na sklad Prodávajícího, zajištuje a plně hradí Kupující.


7. INFORMACE O ZBOŽÍ

7.1. Veškeré technické informace, popisy a dále informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. S ohledem na povahu, charakteristiku a použití produktu, které se používají na dekorační účely, se nepředpokládá styk s potravinami či pitnou vodou, není osvědčení o hygienické nezávadnosti požadováno pro prodej a produkty se na hygienickou nezávadnost netestují.

7.2. Sortiment je uváděn v propagačních materiálech Prodávajícího, konkrétně v katalogu přírodních kamenu nebo na www.natural-stones.cz. Vzhledem k inovaci zboží muže být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištených materiálech.

7.3. Vzhledem k tomu, že se jedná cistě přírodní materiály, muže docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách nebo oproti dodaným vzorkům a vyobrazení v katalogu, vzorových tabulkách nebo na www.natural-stones.cz. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze Prodávajícím ovlivnit. Při použití zboží Prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet nebo i z více balení najednou. I u jednobarevných typu zboží muže mít výsledná plocha melírovaný odstín.

7.4. Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné odchylky přípustné.


8. ODPOVEDNOST ZA VADY

8.1. Prodávající odpovídá v zákonné lhůtě dvacet čtyři (24) měsíců za vady, které má zboží při převzetí. To se netýká vad, pro které bylo zboží prodáváno za nižší cenu.

8.2. Prodávající odpovídá za vady fyzikálních a funkčních vlastností podle jednotlivých druhu zboží.

8.3. Záruka na vznik výkvětu platí po dobu před zabudováním výrobku do stavby, v žádném případě se záruky nevztahují na vznik výkvětu po zabudování do stavby (z důvodu možnosti nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění a to před samotným zabudováním výrobku do stavby.

8.4. Zboží Prodávajícího závisí na přírodních zdrojích, proto se záruka u sortimentu přírodních kamenu nevztahuje:

• Na rozdíly v barvě, struktuře a rozměrech jednotlivých výrobku oproti vyobrazení v katalogu, prezentovaných vzorcích nebo www stránkách;

• Na drobné jednotlivé výkvěty před zabudováním do stavby;

• U sortimentu drtí a valounu na vetší délky v případě podélných kamenu a nepatrný podíl menších kamenu či prachu v každé dodávce;

• Na prach, který vznikl na praných výrobcích v důsledku manipulace s nimi;

• Na lehce odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, připadne manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu dodávaných výrobku;

• Na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platných norem;

• Na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích;

• Na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu výrobku.

8.5. U maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat.


9. REKLAMACE

9.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti zboží je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na sklade Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit je na dodacím liste. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího.

9.2. Skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění.

9.3. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemné u Prodávajícího s přiloženou kopií dodacího listu.

9.4. Reklamaci muže uplatňovat pouze Kupující uvedený na daňovém dokladu.

9.5. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu ani ušlý zisk.

9.6. Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí, živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupu při montáži. PE pytle s UV stabilizací (dále jen obaly) ve kterých je distribuováno zboží v podobě valounu a drtí (potisk PRÍRODNÍ KÁMEN) jsou funkční 12 měsíců od dodání při zachování těchto skladovacích podmínek:

• obaly musí být skladovány v uzavřeném a zastřešeném sklade s teplotou 15-30°, nesmí být vystaveny přímému slunci a jiným povětrnostním podmínkám.

• Při manipulaci s obaly se musí zacházet obezřetné, aby nedošlo k poškození, nesmí také přijít do styku s žádnou chemickou látkou, která by mohla způsobit degradaci. Nedodržení těchto podmínek má za následek poškození obalu a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv vady při nedodržení skladovacích podmínek.

9.7. Záruka na mrazuvzdornost výrobku je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, dilatačních spár, malt, kotvení, zamezení zatékání vody atd. Zabudované zboží nelze reklamovat na zjevné povrchové vady zboží.

9.8. Za účelem reklamace je Kupující povinen uložit vadné výrobky oddělené až do úplného vyřešení reklamace. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží.

9.9. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu nemůže překročit fakturovanou hodnotu zboží, které je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.

9.10. Prodávající odstraní vady po dohodě s Kupujícím a v závislosti na možnostech Prodávajícího opravou či výměnou zboží, je-li to přiměřené k povaze vady. V případě, že není možné věc opravit či vyměnit, má Kupující právo zvolit přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupit od smlouvy.


10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADE UZAVŘENÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

10.1. Kupující má, v souladu s úst. § 1829 NOZ, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnu od dne převzetí zboží, přičemž pokud je předmětem smlouvy několik druhu či částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části.

10.2. V souladu s úst. § 1837 nemá Kupující práv odstoupit od smlouvy v případě, že jejím předmětem byla dodávka zboží upraveného dle přání Kupujícího či pro jeho osobu. Kupující dále nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo po dodání nenávratné smíseno s jiným zbožím. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit ani v ostatních případech uvedených v úst. § 1837 NOZ.

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu ve výše uvedené lhůtě čtrnácti (14) dnu ode dne převzetí, a to na adresu sídla spolčenosti či na elektronickou adresu Prodávajícího. K platnému odstoupení je třeba, aby bylo odstoupení v této lhůtě alespoň odesláno Prodávajícímu.

10.4. Pro odstoupení muže Kupující využít formuláře, který je k dispozici u obchodního zástupce.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, nese tento náklady spojené s navrácením zboží. V případě, že zboží není možné, pro svou povahu, vrátit obvyklou poštovní cestou, nese Kupující též náklady za navrácení zboží.

10.6. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnu od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladu na nejlevnější způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu Kupující předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto ODPPK, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka) nebo nedostatek technologické, kapacitní, výrobní či přepravní kapacity prodávajícího nebo výrobců zboží.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky. V případech výslovné neupravených Kupní smlouvou ani těmito OPDDK, platí ustanovení zákona c. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím (objednávky) souhlasí Kupující s aktuálním zněním ODPPK (platí pro právnické i fyzické osoby).

12.3. Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas k pořízení a následné neadresné publikaci fotodokumentace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží Prodávajícím.

12.4. Veškeré výkresy, návrhy a jiné technické dokumenty, také vzorky, katalogy, brožury, obrázky obsažené v dokumentech Prodávajícího jsou jeho duševním vlastnictvím a jsou dle zákona chráněny. Jejich kopírování a další využití je zakázáno.

12.5. Tyto ODPPK jsou platné a účinné od 01.02.2016.


Ing. Aleš Galář v.r.

jednatel spolčenosti

VANTO NATURAL STONES, s.r.o.